Apps from Bulgarian English Bible - Bg-En Bible to Bulgarian Language PackBulgarian English Bible - Bg-En Bible    |    Version: 1.0    |    Last Updated: 2015-10-19

Bulgarian English dictionary    |    Version: 3.5.1    |    Last Updated: 2019-08-30

Bulgarian English dictionary    |    Version: 3.97    |    Last Updated: 2019-08-03

Bulgarian-English Dictionary    |    Version: 2.4.4    |    Last Updated: 2021-12-25

Bulgarian English Dictionary    |    Version: 4.3.089    |    Last Updated: 2014-04-23

Bulgarian English Dictionary    |    Version: 1.0.7    |    Last Updated: 2017-02-06

Bulgarian - English dictionary    |    Version: 3.5.4    |    Last Updated: 2021-12-10

Bulgarian English Dictionary    |    Version: 4    |    Last Updated: 2019-10-19

Bulgarian-English Dictionary    |    Version: 1.2.4    |    Last Updated: 2019-03-05


Bulgarian - English : Dictionary & Education    |    Version: 5.7    |    Last Updated: 2021-05-12

Bulgarian - English Pro    |    Version: 3.6.0.0    |    Last Updated: 2019-12-30

Bulgarian English Translate    |    Version: 1.0.5    |    Last Updated: 2022-05-07

Bulgarian - English Translator    |    Version: 4.7.1    |    Last Updated: 2020-12-13

Bulgarian English Translator    |    Version: 4.7.4    |    Last Updated: 2020-12-13

Bulgarian-English Translator    |    Version: 2.2.0    |    Last Updated: 2021-09-20

Bulgarian for GO Keyboard    |    Version: 4.0    |    Last Updated: 2018-11-12

Bulgarian for ICS keyboard    |    Version: 1    |    Last Updated: 2011-12-10

Bulgarian for Perfect keyboard    |    Version: 2    |    Last Updated: 2012-01-01

Bulgarian for Smart Keyboard    |    Version: 1.0    |    Last Updated: 2010-10-21

Bulgarian French Dictionary    |    Version: 1.0    |    Last Updated: 2013-04-12

Bulgarian French dictionary    |    Version: 3.97    |    Last Updated: 2019-08-03

Bulgarian French Dictionary Fr    |    Version: 1.0    |    Last Updated: 2013-04-12

Bulgarian French Dictionary    |    Version: 2.101    |    Last Updated: 2019-08-13

Bulgarian-German Dictionary    |    Version: 2.4.4    |    Last Updated: 2021-12-25

Bulgarian German dictionary    |    Version: 3.97    |    Last Updated: 2019-08-03

Bulgarian German dictionary    |    Version: 1.105    |    Last Updated: 2019-08-21

Bulgarian-German Dictionary    |    Version: 2.1.7    |    Last Updated: 2015-07-25

Bulgarian-German Translator    |    Version: 2.2.0    |    Last Updated: 2021-09-20

Bulgarian Greek dictionary    |    Version: 3.97    |    Last Updated: 2019-08-03

Bulgarian-Greek Dictionary    |    Version: 2.1.7    |    Last Updated: 2015-07-25

Bulgarian Holy Bible    |    Version: 1.104    |    Last Updated: 2019-08-18

Bulgarian Holy Bible    |    Version: 1.104    |    Last Updated: 2019-08-18

Bulgarian in Pictures    |    Version: 1.04    |    Last Updated: 2019-08-30

Bulgarian Input Keyboard    |    Version: 3.0    |    Last Updated: 2017-09-27

Bulgarian-Italian Dictionary    |    Version: 2.4.4    |    Last Updated: 2021-12-25

Bulgarian-Italian Dictionary    |    Version: 2.1.7    |    Last Updated: 2015-07-25

Bulgarian Italian dictionary    |    Version: 3.97    |    Last Updated: 2019-08-03

Bulgarian-Italian Translator    |    Version: 2.2.0    |    Last Updated: 2021-09-20

Bulgarian Keyboard    |    Version: 1.0    |    Last Updated: 2010-05-11

Bulgarian Keyboard 2    |    Version: 1.0.8    |    Last Updated: 2011-04-02

Bulgarian Keyboard    |    Version: 6.0    |    Last Updated: 2021-03-10

Bulgarian Keyboard for iPad    |    Version: 1.0    |    Last Updated: 2010-07-31

Bulgarian Kids Songs    |    Version: 1.3    |    Last Updated: 2014-09-03

Bulgarian Language for Glary Utilities    |    Last Updated: 2011-08-17

Bulgarian Language for HESK22    |    Last Updated: 2011-08-17

Bulgarian Language GOWeatherEX    |    Version: 1.1    |    Last Updated: 2014-07-04

Bulgarian for AnySoftKeyboard    |    Version: 4.1.332    |    Last Updated: 2022-01-29

Bulgarian Language Pack    |    Version: 2.0.1    |    Last Updated: 2015-03-16